Vanilla - GreenCommerce.NET

In het tweede kwartaal van 2022 volgt er een nieuwe kwartaalrelease voor GreenCommerce. Ditmaal naderen we het einde van het alfabet met de Vanilla versie. Het betreft geen verplichte versie. De Vanilla release staat vooral in het teken van Quality Assurance & Compliancy en Service Providers. Nieuwe ontwikkelingen voor certificeringen en certificaatbeheer zorgen voor een betere verwerking en meer overzicht. Daarbij zijn er stappen gezet in de dossieropbouw en dienstenfacturatie. Lees hieronder alle release notes:

Filter

Het datum filter van de productiebevestigingen stond standaard op de huidige week, maar bij de Inslag- en Uitslagbevestigingen stond deze op de dag van vandaag tot en met 7 dagen later. Om hier één lijn in te trekken starten de Inslag- en Uitslagbevestigingen schermen nu ook met de huidige week.

Soms is het niet gewenst om de ‘ten minste houdbaar tot datum (t.h.t.)’ op een SSCC label te tonen. Daarom is in de ‘Relatie stam’ op het tabblad ‘Communicatie’ in het groepje ‘SSCC label’ een instelling bijgekomen die aangeeft of de ‘tenminste houdbaar tot datum’ verborgen moet worden op het SSCC label. Als dit vinkje aan staat wordt de ‘tenminste houdbaar datum’ verborgen op het SSCC label.

Lees hier een uitgebreide uitwerking over de nieuwe certificerings ontwikkelingen.

De controle op inklaringen bij definitief maken van verkooporders is komen te vervallen. Dit gebeurt nu alleen nog bij het afronden van een verlading en/of een transportopdracht.

Het is mogelijk gemaakt om binnen één inkooporderregel een specificatie van prijzen te maken. Een gebruiker kan de specificatie voor iedere inkooporderregel vastleggen, mits er meer dan 1 partij bij een inkooporderregel hoort. Zodra dit uitgevoerd is, is de colliprijs alleen nog te beheren via het grid in de pop-up. De functionaliteit is niet beschikbaar voor handling orders en als er gewerkt wordt met partijsplitsing.

T.b.v. de administratie van voorraad van transitogoederen in douane entrepots, is het vereist om een dossier bij te houden. In dit dossier dient op ieder moment zichtbaar te zijn wat de actuele stand qua voorraad is van een partij die onder transito is ontvangen en opgeslagen. Er is een nieuw scherm ontwikkeld waarin aan de hand van een referentie de betrokken aangeleverde partijen in beeld komen.

Als alle regels in de transportopdracht van het type 'Inkoop' zijn, wordt nu de vroegste laaddatumtijd van de regels gebruikt als laaddatum in de transportorder. In alle andere gevallen blijft de huidige functionaliteit van toepassing (de vroegste laaddatumtijd van de regels, daarvan de tijd en de datum van de transportopdracht).

Bij een partijmutatie zijn er drie nieuwe kolommen bijgekomen die de onderstaande informatie laten zien. De bedragen worden altijd in de systeemvaluta getoond. Deze zijn via de kolomkiezer zichtbaar te maken. De kolommen heten:

 • TerugmeldSubTotaalColliOpslagObject
 • TerugmeldSubTotaalPalletOpslagObject
 • TerugmeldBrutoOmzetObject

"Om de gevraagde wijzigingen in het kredietlimiet controleproces te ondersteunen is een extra kenmerk aan een verkooporder toegevoegd waarmee de kredietlimiet controle kan worden genegeerd. Deze functie komt alleen beschikbaar op het moment dat de parameter “WerktMetInstelbareKredietLimietControlePerKlant” aan staat.


Zodra er wordt gewerkt met kredietlimiet controles en er voor een specifieke order is aangegeven dat de limiet genegeerd mag worden, wordt de controle op besteedbare ruimte niet uitgevoerd. Zodra een orderregel naar bijv. een andere orderregel wordt verplaatst voor een andere klant óf waarbij een andere kredietlimiet controle ingesteld staat (wel/niet negeren), wordt de kredietlimiet controle alsnog uitgevoerd.


Om ervoor te zorgen dat orders die in het systeem zijn gezet nog niet verder kunnen worden verwerkt in het logistieke proces is een uitbreiding toegevoegd waarmee een order standaard op status ‘Niet goedgekeurd’ terecht kan komen. Tijdens het inplannen van verladingen wordt vervolgens gecontroleerd op de logistieke status van de onderliggende verkooporders. Dit wordt vanuit de div. schermen waarin verlaadplanningen kunnen worden gemaakt uitgevoerd."

Bij het aanmaken van een handling inkooporder wordt de optie gegeven om een dossier aan te maken. De inkooporder en onderliggende partijen worden gekoppeld aan het dossier.

Voor handling inkooporders is een snelle optie toegevoegd om naar het bijbehorende dossier te navigeren. 

Er is een nieuw menu-item toegevoegd waarmee openstaande dossiers kunnen worden ingezien. Per dossier kan worden doorgeklikt naar een detailsscherm waarin in div. tabbladen informatie over de goederen, de status van activiteiten en alle vastgelegde diensten/elementen wordt weergegeven.

In het partijen overzicht wordt de status van alle gekoppelde partijen getoond. Dit zijn zowel ingekochte als geproduceerde partijen. In het tabblad [Activiteiten] wordt de status van de div. activiteiten weergegeven. Op dit moment wordt ondersteuning geboden voor de inslag, productie en uitslag. In het tabblad [Te factureren registraties] worden alle dienst- en elementregistraties getoond die factureerbaar zijn. Op basis van de order (de activiteit) is een registratie wel/niet factureerbaar.

Voor partijen die uit productie ontstaan wordt het dossier automatisch bepaald op basis van de verbruikte partij(en) en/of partijreserveringen. Zodoende ontstaat een goed beeld op één dossier van wat er allemaal met goederen uit een dossier is gebeurd.

In een apart tabblad in het dossier is inzichtelijk gemaakt welke dienst- en elementregistraties er geboekt zijn op activiteiten die met partijen uit het dossier te maken hebben (inkooporder, opdracht, partij, verkooporder, verkooporderregel, verlading). 


Om het scherm overzichtelijk te houden is een groepering aangebracht op de ‘activiteit’ (order). Hierbij worden o.a. de diensten/elementen die op verkooporderregels en verladingen zijn geboekt ondergebracht bij de bijbehorende verkooporder.

Aan het menu [Administratie] is een nieuw menuitem toegevoegd voor het overzicht waarmee handling kanten kunnen worden gefactureerd. Het scherm toont alle klanten waarvoor staan ingesteld dat handling activiteiten gefactureerd worden (instelbaar bij de klant-stamgegevens). 

Er is een nieuw menu-onderdeel toegevoegd aan het menu [Kwaliteit] waarmee certificeringen van leveranciers en onderliggende producenten in beeld worden gebracht.

Gelijktijdig met de toevoeging van dit nieuwe scherm, is ook het scherm van het certificeringbeheer geraakt waarmee een ‘vanaf datum’ is toegevoegd om de set aan deactieve certificeringen te kunnen beperken.

Het scherm is opgebouwd uit twee delen. Het bovenste deel geeft een weergave van alle leveranciers waar certificeringen in de aangegeven filters voor gevonden zijn. Door een van de leveranciers te selecteren, kan in het onderste paneel worden weergegeven welke certificeringen er aan de relatie gekoppeld zitten.

Wanneer er gewerkt wordt met de licentie om ook voor producenten certificeringen bij te houden (zie IS38099) kan aanvullend inzicht worden gegeven in de onderliggende producenten die bij een leverancier horen. 

Lees hier een uitgebreide uitwerking over de nieuwe certificerings ontwikkelingen.

Er is een nieuw menu-onderdeel toegevoegd aan het menu [Kwaliteit] waarmee MRL registraties kunnen worden beheerd. Bij een MRL registratie worden de volgende gegevens vastgelegd:

 • Registratiedatum
 • Uitvoerende relatie (het lab, bijv. Groen Agro Control)
 • Producent
 • Producentlocatie (obv identificatiecode [PUC / growercode])
 • Geldigheidperiode (voor intern gebruik)
 • Opmerking
 • Overschrijding gevonden (ja/nee).

Bij een registratie kunnen ook bijlagen worden toegevoegd zodat documentatie snel beschikbaar is.
De ingevoerde MRL gegevens worden vervolgens in het certificeringoverzicht (38100) beschikbaar gemaakt per producent.

Lees hier een uitgebreide uitwerking over de nieuwe certificerings ontwikkelingen.

In de gegevens van een relatie is een extra kenmerk opgenomen op het tabblad ‘Extra’. Hier kan door middel van het vinkje ‘IsProducent’ worden aangegeven of een relatie als producent in het systeem wordt gebruikt. Let op: Het beheren van dit kenmerk is alleen beschikbaar als er wordt gewerkt met de licentiecode voor producentcertificeringen.

Voor relaties die gekenmerkt staan als leverancier en voor bedrijven waarbij de licentiecode voor producentcertficeringen actief is, kan via een apart tabblad worden beheerd welke producenten onder de leverancier vallen.

Lees hier een uitgebreide update over de certificerings ontwikkelingen.

Bij het toevoegen van nieuwe certificeringen is een aanpassing gemaakt waarmee ook relaties die gekenmerkt staan als ‘Producent’ kunnen worden gekozen. Tegelijkertijd is de volgorde van invoeren gewijzigd zodat de velden op een logischere volgorde worden doorlopen.

Daarnaast is een extra veld toegevoegd waarmee het certificeringsnummer / registratienummer van een certificering kan worden vastgelegd. Zo kan structureel worden vastgelegd welke referentienummers beschikbaar zijn. 

Voor de volgende situaties wordt nu ook een melding/waarschuwing gegeven voor verplichte niet-artikelspecifieke certificeringen: 

 1. De verplichte niet-artikelspecifieke certificering van de leverancier is verlopen óf
 2. De leverancier heeft geen verplichte niet-artikelspecifieke certificering én alle verplichte niet-artikelspecifieke certificeringen van de gekoppelde producenten zijn verlopen

In de volgende situaties wordt ook voor artikelspecifieke verplichte certificeringen een melding/waarschuwing gegeven: 

 1. De verplichte artikelspecifieke certificering van de leverancier is verlopen óf
 2. De leverancier heeft geen verplichte artikelspecifieke certificering voor het artikel én alle verplichte artikelspecifieke certificeringen van de gekoppelde producenten zijn verlopen

Lees hier een uitgebreide uitwerking over de nieuwe certificerings ontwikkelingen.

Om het inzicht in gemaakte prijsafspraken te verbeteren is er een andere insteek gekozen. De achterliggende redenering is dat het gewenst is om een overzichtelijk scherm inzicht te hebben in alle actieve prijsafspraken voor een klant, net zoals je dit vanuit het handelsproces kunt doen voor een prijslijst.

Gestart wordt vanuit een scherm met klanten waarvoor handling wordt verwerkt. Op basis van een zelf te selecteren peildatum worden in een panel de actieve prijsafspraken voor diensten getoond. Hierbij is het ook mogelijk om eenvoudig nieuwe diensten aan relaties te koppelen, en/of dienstprijzen op een eenvoudige manier te wijzigen. Door middel van de peildatum kan ook ‘voorgewerkt’ worden voor bijv. het nieuwe seizoen of nieuwe tarieven die vanaf een bepaalde datum in moeten gaan. 

Er is een nieuwe taak toegevoegd “Certificering beheren” waarmee kan worden beheerd of een gebruiker rechten heeft om een certificering toe te voegen, te bewerken of te verwijderen.


Aanvullend, is voor gebruikers die onvoldoende rechten hebben het beheer binnen een certficering zelf disabled en is het alleen mogelijk om bijlagen te bekijken. 

Let op: 

Bij het updaten van de applicatie wordt eenmalig deze taak toegevoegd voor alle gebruikers die ook de rol “Certificering activeren” hebben. 

Lees hier een uitgebreide uitwerking over de nieuwe certificerings ontwikkelingen.

Om toekomstig gezien structureel aan de gang te gaan met dienstregistraties die periodiek gerekend worden, zal de registratie niet meer op een pallet plaatsvinden. Vandaar dat de logica voor het boeken en factureren van periodieke diensten is uitgeschakeld.

Per klant wordt inzichtelijk gemaakt welke te factureren orders er nog zijn. Op basis van de datumfilter kan de range worden beïnvloed. Gefactureerde activiteiten worden standaard verborgen, maar kunnen worden getoond door middel van een vink in de filterinstellingen. 

Het scherm om te factureren is opgesplitst in 2 tabbladen: 

 1. De te factureren activiteiten/orders, met onderliggend een specificatie van alle diensten/elementen die geboekt zijn op de order. Door status indicators wordt aangegeven of een order wel/niet factureerbaar is. 
 2. Alle losse registraties, die evt. los gefactureerd kunnen worden.

Op het tweede tabblad vanuit het klantoverzicht zijn alle registraties inzichtelijk. Door een aantal regels te selecteren kan worden gekozen om deze registraties afzonderlijk te factureren. 

Na de keuze, wordt de mogelijkheid geboden om een handmatige factuuromschrijving te vullen. Bijvoorbeeld voor het factureren van activiteiten van een bepaalde periode. 

 

Om in te spelen op de behoefte om bepaalde certificaten bij partijen inzichtelijk te maken is functionaliteit toegevoegd aan kwaliteitscertificaten. Hiermee kan worden ingesteld dat partijen worden voorzien van de leveranciers-certificaten (in geval van inkoop), of kan zelfstandig een partij worden voorzien van certificaten (bijv. interessant voor dienstverleners). Deze informatie over partij-certificaten wordt vervolgens in alle schermen waar partijvoorraad in beeld is beschikbaar.

Lees hier een uitgebreide uitwerking van de nieuwe certificerings ontwikkelingen.

De Vanilla versie bevat een eerste basis voor functionaliteiten waarmee eisen van klanten (of klantgroepen, of afzetmarkten) kunnen worden beheerd. Hierin kan o.a. beheerd worden welke certificaten verplicht zijn voor goederen die geleverd mogen worden. Bij het maken van verkooporders kan een afzeteis gekoppeld worden zodat je als gebruiker zelf flexibel bent in het bepalen van de eisen per verkooporder (afhankelijk van de eindbestemming). 


Tijdens het verkopen uit de voorraad is het mogelijk om een filtering te activeren waarmee geschikte voorraad gehighlight kan worden. Zo zie je als medewerker snel welke partijen voldoen aan de afzeteisen van een verkooporder. 


Aanvullend is het mogelijk om een whitelist of blacklist van producenten (of GGNs) toe te voegen aan deze afzeteisen. Hiermee wordt een aanvullende filtering op de partijvoorraad toegepast waarmee de geschiktheid van een partij nog specifieker bepaald kan worden. 

Lees hier een uitgebreide uitwerking over de nieuwe certificerings ontwikkelingen.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden