Ontdek hier de ontwikkelingen van GreenCommerce | Kiwi - GreenCommerce.NET

De Kiwi release is de derde kwartaalversie van 2019 en is een optionele release. De focus heeft in het afgelopen kwartaal o.a. gelegen op het vergemakkelijken van het verzenden van e-mail en relatie-rapportages. Lees hieronder meer over deze en andere specifieke ontwikkelingen.

Filter

Met de functionaliteit materiaalreservering kan voor een verkooporder een bedrag aan materiaalreservering worden berekend. De berekening is gebaseerd op het tarief van materiaalsoorten en -gewichten van elementen van een artikel en/of pallet. Naar keuze kan het bedrag worden doorbelast aan een klant of als reservering op de omzet worden verwerkt. Aangezien Duitsland nu een nagenoeg gelijke regeling in gebruik heeft genomen, is ontwikkeld dat voor de tarieven een uitzondering per land kan worden ingesteld.

Aan de hand van issue 31898 is een standaard douanebericht gemaakt. Hier zijn een aantal uitbreidingen aan toegevoegd: netto factuurwaarde (orderbedrag min factuurkorting), phytodocument-nummer en EORI-nummers van de klant en van je eigen relatie.

Soms kan het handig zijn om een uniek palletvolgnummer te hebben op geleverde pallets van een zending. Aangezien deze zending vanaf meerdere laadlocaties geleverd kan worden, is hiervoor een uitbreiding aan de verlaadplanning gemaakt. Per laadlocatie wordt aan de hand van het aantal te verladen pallets het juiste startvolgnummer gesuggereerd. De gebruiker heeft diverse mogelijkheden om handmatige aanpassingen door te voeren. Bij het toevoegen van pallets aan de verlading, krijgt iedere pallet het oplopende volgnummer toegekend.

Neem voor meer informatie contact met ons op.

Er is een mogelijkheid om af te dwingen dat een verkooporder alleen definitief gemaakt kan worden op het moment dat de regels logistiek afgehandeld zijn. Deze afhandeling gebeurt nu op het moment dat een verlading 'klaargezet' wordt. Met deze uitbreiding kan ervoor gekozen worden dat de verkooporder volledig verladen moet zijn, voordat deze definitief gemaakt kan worden. 

Bij verkooporders, transport- en productieopdrachten is het voortaan mogelijk om meerdere orders te selecteren en deze in één keer af te handelen. Dit werkt ook met het ongedaan maken van 'afhandelen'.

Als er binnen de inkooporders, verkooporders of transportopdrachten-schermen wordt gefilterd op 'definitief', worden nu alleen de definitieve orders of opdrachten getoond (net zoals in het productie opdrachten scherm). De volledig afgehandelde orders of opdrachten zijn nog wel zichtbaar als de filter op volledig afgehandeld wordt ingesteld.

In het transportopdrachten-scherm is er een extra filteroptie toegevoegd om op volledig afgehandelde opdrachten te kunnen filteren.

Het is mogelijk om maten per artikel te selecteren bij het toevoegen van een artikelreserveringstemplate in verbruik van een opdracht.
Deze functie zal optioneel zijn en niet verplicht, waardoor zelf gekozen kan worden hoe de reserveringstemplate zal worden toegevoegd.

De functionaliteit van de bestaande knop 'naar inkoopfacturen' in het inkooporder-scherm is uitgebreid, waarmee het nu ook mogelijk is om naar voorschotfacturen te navigeren.

In de laatste stap van de klachtenadministratie is een veld toegevoegd ten behoeve van interne opmerkingen over de betreffende klacht.

Het is vanaf nu mogelijk om in het omrijdopdrachtenscherm de laad- en lostijden voor meerdere omrijdopdrachten tegelijk aan te passen.

Ook in een transportopdracht kunnen de laad- en lostijden van meerdere omrijdopdrachten tegelijk aangepast worden.

In het omrijdopdrachtenscherm worden laad- en lostijden voorgesteld aan de hand van de eerst mogelijke tijden en in een transportopdracht worden de laad- en lostijden van de transportopdracht voorgesteld.

In de nieuwe versie is het mogelijk om per gebruiker in te stellen of bij het kopiëren van een inkooporder of verkooporder de kosten standaard wel of niet gekopieerd moeten worden. De instelling is voor inkoop- en verkooporders afzonderlijk te beheren.


Neem voor meer informatie contact op met JEM-id, zodat het beheer hiervan ingesteld kan worden.

Het is mogelijk om in een inkooporder, meerdere inkooporderregels tegelijk om te rijden. Bij het aanmaken van de omrijdopdrachten kan ervoor gekozen worden om de palletverpakking aan te passen.

Hier is een controle toegevoegd, zodat de palletverpakking alleen aangepast kan worden, als de palletverpakking van alle geselecteerde inkooporderregels hetzelfde is. Als er verschillende palletverpakkingen in de selectie aanwezig zijn, kan de palletverpakking tijdens deze actie niet aangepast worden en worden de palletverpakkingen van de inkooporderregels aangehouden.

Bij het volledig afhandelen van een verkooporder is een controle toegevoegd op actieve klachten. Indien er een actieve (niet afgehandelde) klacht aanwezig is bij het volledig afhandelen van een verkooporder, wordt hier een melding van gegeven en wordt de verkooporder niet volledig afgehandeld.

Er kan voor relatie-rapportages per rapportage een verzendtijdstip beheerd worden. Voorheen was dit één tijdstip waarop alle relatie-rapportages opgesteld en verstuurd werden.

Het versturen van e-mails aan meerdere ontvangers is aangepast. Waar voorheen aparte mails werden gestuurd naar verschillende contactpersonen die als 'Aan' waren geselecteerd, wordt dit nu als één e-mail vertuurd. Op deze manier kunnen ontvangers onderling zien wie ook de e-mail hebben ontvangen.

Er is een uitbreiding gemaakt op de documentinstellingen die per contactpersoon kunnen worden beheerd. Er kan nu worden aangegeven of een contactpersoon een document als Aan, Cc, Bcc of niet wil ontvangen. Dit maakt het mailen van diverse systeemdocumenten nog gemakkelijker. De suggestie vanuit de voorkeursinstellingen kan via indirect mailen eenvoudig worden aangepast.

Bij een transportopdracht-overzicht en een proforma kan de e-mailstatus worden weergegeven in een kolom. Als een transportopdracht of order wijzigt nadat het report gemaild is, wordt nu "Ja (order gewijzigd)" getoond zodat duidelijk is dat er al eerder een document gemaild is.

Gereserveerde bedragen voor verpakkingsbelasting (t.b.v. afvalfonds) kunnen nu, net als apart gefactureerde bedragen, per relatie op een specifiek element geboekt worden. Op deze manier kan zowel vanuit GreenCommerce als in het financieel pakket specifiek worden bijgehouden welk bedrag is gereserveerd. Neem voor meer info over de mogelijkheden contact met ons op.

Om visueel meer inzicht te geven in de voortgang van het orderpickproces op palletregistratie-niveau zijn 2 indicatoren toegevoegd aan het scherm 'Geplande verladingen'. Via verschillende kleuren wordt de voortgang van het picken alsmede de hoeveelheid colli die klaargezet zijn per planning in beeld gebracht.

Om over de kolommen te beschikken, moeten eenmalig de standaard kolommen worden geselecteerd.

Als gebruik gemaakt wordt van voorraadreserveringen kunnen deze naar keuze verlaagd worden bij verbruik op een opdracht en weer verhoogd als verbruik wordt teruggenomen. Om de performance te verbeteren worden hier nu alleen reserveringen van de afgelopen maand in meegenomen. Op oudere reserveringen worden geen verbruiken meer verrekend, eventuele restanten kunnen handmatig verlaagd worden.

In het 'orders importeren scherm' is het vanaf nu mogelijk om de kolom ‘Lostijd’ erbij te klikken. Deze kolom geeft de lostijd uit het orderbericht weer. Een nieuwe mogelijkheid in dit scherm is de knop ‘Bestandslocatie openen’. Met deze knop wordt de map geopend waar het te importeren bestand zich bevindt. Daarnaast wordt nu de vrije tekst die in het bericht zit, weergegeven als het bericht wordt bekeken.

Het is mogelijk geworden om in het 'pallets op voorraad' scherm meerdere pallets te selecteren en hiervan het GGN-nummer aan te passen. Voorheen was dit alleen mogelijk in de partijkaart. 

In de stamgegevens van een relatie, kan op het tabblad ‘extra’ een EORI-nummer opgenomen worden. Dit nummer wordt door de douane gebruikt als identificatie bij gegevensuitwisseling. Doordat het EORI-nummer voortaan opgeslagen wordt in de applicatie, kan het ook op reports getoond worden.

Bij het opmaken van een douaneaangifte is het nu mogelijk om een controlelocatie op te geven. Op deze locatie zijn alle goederen van de verkooporder bij elkaar en zou de douane de goederen kunnen controleren. Deze locatie wordt ook gebruikt in het douanebericht.

De kop van de verlaadplanning is niet meer te wijzigen zodra de verlaadplanning is afgerond. Hierdoor verandert de status niet meer, tenzij de inhoud ook daadwerkelijk wijzigt (bijvoorbeeld als er verkooporderregels worden aangepast). 

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden