Tomato - GreenCommerce

Het laatste kwartaal van 2021 is aangebroken en dat betekent wederom een nieuwe GreenCommerce release. De Tomato release is een verplichte versie en bezit verschillende ontwikkelingen voor het verwerken van certificeringen en certificaten. Ook is het vanaf deze release mogelijk om een verdieping in de partijvoorraad van ingekochte goederen aan te brengen en deze te voorzien van extra bron eigenschappen zoals een GGN of telercode (growercode, PUC, PHC, ...). Lees hieronder het volledige overzicht aan release notes:

Filter

Wil je optimaal inzicht in beschikbare voorraad op basis van oorsprong informatie zoals GGN of growercodes? Vanaf deze release is het mogelijk om een verdieping in de partijvoorraad van ingekochte goederen aan te brengen en deze te voorzien van extra bron eigenschappen zoals een GGN of telercode (growercode, PUC, PHC, ...). Op deze manier is het mogelijk om de partijvoorraad specifieker in te richten en op basis van de toegevoegde GGN of telercodes toewijzingen te leggen voor het verkoop- of productieproces! 

Ook is het mogelijk om door middel van een aanvullende kenmerking gemixte partijen op te bouwen. Dit is vooral interessant voor pallets waar verschillende GGN’s op geleverd worden. Deze voorraad kan los verwerkt worden ten opzichte van pallets met enkele GGN’s of telercodes, waardoor je als verkoper nog betere keuzes kan maken!

Zou je meer willen weten? Klik hier om contact met ons op te nemen.

Het was gewenst om in ccVerkoopOrders direct te kunnen zien of van alle orderregels die in een KCB aangifte opgenomen kunnen worden, het KCB en/of fyto documentnummer bekend is in GreenCommerce. Hierom zijn de kolommen 'AlleOrderRegelsInKcbAangifteMetKcbNummer' en 'AlleOrderRegelsInKcbAangifteMetPhytoNummer' toegevoegd.

De bestaande mijlpaal ‘KcbAangifteStatusGewijzigd’ is hernoemt naar ‘KcbAangifteStatusVanuitVerkoopGewijzigd’. Na deze hernoeming gaat de mijlpaal alleen nog maar af als de status wordt gewijzigd door een verandering vanuit verkoop.

Bij zowel de ‘KCBAangifte’ als de ‘DouaneExportAangifte’ is de eigenschap ‘VerkoopOrderIdsAlsTekst’ toegevoegd, deze eigenschap is middels de kolomkiezer aan de schermen toe te voegen en toont komma gescheiden de id’s van de betrokken verkooporders.

 

Kolom met verkooporderid's bij KCB en Douane aangifte

De douane export aangiftes en kcb aangiftes schermen zijn aangepast zodat er een kolom ‘BestemmingenAlsTekst’ bijgeklikt kan worden. Deze kolom bevat kommagescheiden de unieke namen van de klanten van de verkooporders van de bijbehorende verkooporderregels. 

Extra kolom 'Bestemming(en)' in ccDouaneExportAangiftes

Bij het stambeheer van een land is een nieuw vinkje opgenomen die aangeeft of er voor een land douane aangifte benodigd is. Dit vinkje wordt bij het overgaan naar de nieuwe versie standaard aangezet voor niet EU landen.

In de export administratie is het filter aangepast zodat er standaard wordt gekeken naar landen waarvoor douaneaangifte benodigd is, in plaats van landen buiten de EU. Daarnaast hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden

 • Een douaneaangifte kan nu ook voor een land binnen de EU aangemaakt worden (ook het vinkje ‘douaneaangifte benodigd’ hoeft niet aan te staan).
 • In een verkooporder wordt het label ‘Exportstatus’ getoond als er voor het bestemmingsland douaneaangifte benodigd is.
 • Het is nu mogelijk om vanuit de export administratie direct een transportopdracht te openen.

Opstellen en verzenden van douane aangifte t.b.v. doorvoer (naar Ierland)

Na het inschakelen van “Administratief logistiek” is het mogelijk om voor “Pallets niet opbouwen” te kiezen. Na het inschakelen zal je voor het automatisch afhandelen van verladingen en verlaadplanningen op de betreffende locatie de vraag krijgen of dit met of zonder palletopbouw uitgevoerd moet worden. Met de keuze voor ‘Ja’ zal de standaard functionaliteit uitgevoerd worden. De keuze voor ‘Nee’ zal de passende pallets behouden zoals deze reeds beschikbaar zijn. Indien pallets gesplitst dienen te worden, wordt wel eerst getracht om deze aan te vullen bij een bestaande pallet.

Eenvoudig automatisch verladen - mixpallets

Als er multicompany gewerkt wordt, wil men de voorraad van andere bedrijven ook kunnen zien. Middels het invullen van de juiste licentiecode in de systeemparameter ‘MeerdereBedrijvenInVoorraadLicentie’ is het mogelijk om een bedrijfsfilter toe te voegen aan het voorraad scherm. De gebruiker kan in dit filter kiezen uit de bedrijven die multicompany werken. Als er geen bedrijf is geselecteerd in het filter wordt de voorraad van het huidige bedrijf getoond en verandert er dus eigenlijk niks. Middels dit filter is het dus ook mogelijk om alleen de voorraad van een ander bedrijf in te zien. De waarde van het bedrijfsfilter wordt onthouden zodat bij de volgende keer van het openen van het scherm de filter gelijk gevuld is. Als er meerdere bedrijven zijn ingevuld in het filter dan wordt de voorraad opgesplitst per bedrijf.

Voorraad per bedrijf

Via een nieuwe systeemparameter, genaamd MRNVerplichtBijInklaren, kan er per bedrijf worden gekozen of het MRN nummer verplicht moet worden bij het inklaren. Daarnaast is er extra validatie toegevoegd op het MRN veld bij het inklaren. Deze controle werkt niet blokkerend, maar de gebruiker kan wel zien wanneer de ingevulde MRN wel of niet valide is.

Er kan op andere locaties dan de binnenkomst locatie van de partij worden ingeklaard. Dit kan echter alleen als er ook transito omrijdingen gedaan zijn.

LET OP
Door deze ontwikkeling is het mogelijk om daadwerkelijk transito voorraad op andere locaties op te bouwen. Omdat dit voorheen niet mogelijk was zal bij het implementeren van deze versie de transito voorraad per locatie niet op orde zijn. Echter, de locatie specifieke controles zullen pas worden uitgevoerd op het moment dat de systeemparameter geactiveerd wordt. Zolang de voorraad per locatie niet kloppend is kan deze dus nog niet aangezet worden.

Na het activeren van een parameter kunnen omrijdopdrachten van transito partijen ook met het transito kenmerk worden aangemaakt. Tevens is het mogelijk om een transito document bij te sluiten. Na het aanmaken van een transito omrijdopdracht zal het transito kenmerk (stoplicht) op diverse plaatsen in de applicatie terug komen. Zo is dit niet alleen in de partijkaart te zien maar ook bij het overzicht van omrijdopdrachten en bij het binnenmelden van goederen. Ook verlaadplanningen met daarin een transito omrijdopdracht zullen dit kenmerk tonen.

LET OP
Door deze ontwikkeling is het mogelijk om daadwerkelijk transito voorraad op andere locaties op te bouwen. Omdat dit voorheen niet mogelijk was zal bij het implementeren van deze versie de transito voorraad per locatie niet op orde zijn. Echter, de locatie specifieke controles zullen pas worden uitgevoerd op het moment dat de systeemparameter geactiveerd wordt. Zolang de voorraad per locatie niet kloppend is kan deze dus nog niet aangezet worden.

Omrijden onder transito

In de verschillende voorraad schermen zijn twee extra kolommen, VerkoopbaarTransito en ToewijsbaarTransito, beschikbaar gemaakt om het aantal transito verkoopbaar en toewijsbaar weer te kunnen geven. Daarnaast is er op partij niveau een kolom ‘DirectTeVerkopenAantalTransito’ bijgekomen.  Ook zijn er in een aantal voorraad schermen een extra filter toegevoegd die alleen de regels toont waarvan VerkoopbaarTransito niet gelijk is aan 0. 

Inzicht in actuele transito voorraad

Er wordt een event afgevuurd als de status van een KCB Aangifte is gewijzigd. 

Het EDI Invoice bericht is uitgebreid met 3 velden:

 • SalesDTM
 • SU Bankaccountnum (supplier)
 • BY Fiscalnum (Buyer)

In de Tomato release zitten diverse ontwikkelingen ter bevordering van het beheer van leveranciers certificaten en certificeringen. De actuele certificering van leveranciers kan inzichtelijk gemaakt worden in het handelsproces van GreenCommerce. Relevante informatie is direct inzichtelijk voor inkopers en via een dashboard en slimme signaleringsfuncties kunnen de juiste mensen actie gaan ondernemen.

In de toekomst kunnen we de leverancierscertificeringen aansluiten op klanteisen, zodat een goede match gemaakt kan worden tussen producent, leverancier en klant. Daarnaast is er rekening gehouden met koppelmogelijkheden met externe systemen, waarmee certificeringsinformatie uitgewisseld kan worden.

Heb je te maken met certificeringen of certificaten? Dan kunnen deze ontwikkelingen veel voor jouw organisatie betekenen! Klik hier om contact met ons op te nemen.

In de artikel stam is een vinkje toegevoegd waarmee aangegeven kan worden of een artikel biologisch is of niet. Dit vinkje kan ook als kolom worden toegevoegd aan verschillende schermen waarbij een artikel zichtbaar is.

In artikel opnemen of het biologisch is

De producthoofdgroepfilters zoals ze in Fris.GreenCommerce aanwezig zijn, zijn toegepast in de volgende schermen:

ccVerwachteGoederen
De verwachte goederenregels worden gefilterd op de producthoofdgroepen.

ccBinnengekomenPartijen
De binnengekomen partijen worden gefilterd op de producthoofdgroepen.

ccPartijVerkoop (voor toewijzen uit voorraad voor zowel verkoop als productie)
De beschikbare partijen worden gefilterd op de producthoofdgroepen

ccInTePlannenVerlaadPlanningRegels
De in te plannen orderregels worden gefilterd op basis van de aanwezigheid van de producthoofdgroep in orders. Dit is bewust afwijkend t.o.v. de overige schermen om te voorkomen dat er onverhoopt onbewust losse verlaadplanningen worden gemaakt van orderregels binnen dezelfde order.

Artikel controls
Daarnaast is er een uitbreiding gemaakt die in Fris.GreenCommerce actief is waarmee ieder control waarin een artikel kan worden gekozen is voorzien van een standaard filter-instelling waarmee de actieve producthoofdgroep wordt gefilterd.

Voor gebruikers met actieve hoofdgroepfilters, geeft dit de mogelijkheid om sneller de gewenste artikelen op te zoeken. Voor gebruikers zonder hoofdgroepfilters, blijft de functionaliteit onveranderd.

Bij de financiële stamgegevens (artikelen, elementen, productgroepen, diensten) is een stap voor goedkeuring toegevoegd aan het proces. Op basis van een instelling kan functionaliteit worden geactiveerd waarbij nieuwe (of gekopieerde) artikelen, elementen, diensten, productgroepen standaard worden gekenmerkt als ‘Niet gecontroleerd’.

Wanneer er wordt gewerkt op deze wijze, is een extra filtermogelijkheid beschikbaar in de verschillende stambeheer schermen. Afhankelijk van of een gebruiker ook gemachtigd is om financiële stamdata te bewerken, krijgt de gebruiker de optie om een financieel akkoord te geven. Dit kan op twee manieren:

 • Door middel van de financiële instellingen waarbij vanuit een multi-select optie in één keer grootboeken en BTW groepen kunnen worden ingevuld.
 • Door per artikel/element/productgroep/dienst een akkoord te geven via een los menu-item.

Om overzicht te behouden is ook een apart scherm toegevoegd. Hierin zijn per stamgegeven de gegevens te zien die nog te controleren zijn. In het proces zijn de stamgegevens per direct beschikbaar. Om te borgen dat er financieel gezien geen vreemde zaken gebeuren, is er een controle moment toegevoegd op het moment van facturatie (verkoop). 

Wanneer de gebruiker de juiste onderdelen toegewezen heeft gekregen, verschijnt er onder [Transport] een nieuw menu item ‘Transportinstructies’. Als het op dit menu item wordt geklikt opent er een lijstweergave met transportinstructies die binnen de filter waarden vallen. Daarnaast is het mogelijk om in dit scherm handmatig een transportinstructie aan te maken, een transportinstructie te bewerken of om een transportinstructie te verwijderen. Ook is het mogelijk om een transportopdracht te genereren op basis van een transportinstructie. In dat geval wordt de transportinstructie één op één overgezet in een transportopdracht.
Op een transportinstructie kan worden doorgeklikt naar een detailscherm. Hierin zijn enkele gegevens aan te passen. Op dit moment kunnen er alleen verkooporderregels aan een transportinstructie worden toegevoegd. Dit is mogelijk door in de verkooporder een of meerdere regels te selecteren en vervolgens voor ‘Inplannen in transportinstructie’ te kiezen. Tot slot is er bij een transporteur instelbaar of de kosten standaard op een transportinstructie of op een transportopdracht moeten worden geboekt. Als het vinkje uit staat wordt een transportinstructie voor deze transporteur standaard aangemaakt op vaste kosten met een waarde van 0. 

Door middel van een nieuwe systeemparameter kan voor een gebruiker één of meerdere standaard locaties toegewezen worden, die als standaard locatie filter gebruikt worden in een aantal logistieke schermen. De volgende schermen maken nu gebruik van deze nieuwe standaard filtering:

 • ccOpdrachten
 • ccProductiePlanning
 • ccProductieResourcePlanning
 • ccInTePlannenVerlaadPlanningRegels
 • ccInTePlannenVoorVerladen
 • ccVerladingen
 • ccBinnengekomenPartijen
 • ccPalletsOpVoorraad
 • ccPartijen
 • ccTransportOpdrachten
 • ccVerlaadPlanningen
 • ccVerwachteGoederen

De locatie filters in bovenstaande schermen zijn aangepast om nu ook meerdere locaties te kunnen selecteren.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden