Ontdek de ontwikkelingen van GreenCommerce - Eggplant - GreenCommerce

De vijfde kwartaalrelease wordt uitgebracht in het eerste kwartaal van 2018. Nadat er in de vorige releases grotere onderwerpen zijn aangepast, is er voor gekozen om voor deze kwartaalrelease een aantal wat kleinere ontwikkelingen door te voeren. Wel noemenswaardig zijn de nieuwe 'buitenlocatie-module' waarmee de administratieve werkzaamheden voor externe locaties eenvoudiger kunnen worden uitgevoerd terwijl op palletniveau gewerkt wordt en de nieuwe 'eindlocatie-module' waarmee de eindlocatie (zoals de eindklant, maar ook bijv. een DC) kan worden vastgelegd bij verkooporders. De verdere focus heeft gelegen op verdere uitbreidingen van bestaande modules. Zo zijn er een aantal handige nieuwe features voor importeurs beschikbaar en is er doorontwikkeld op eerdere aanpassingen in het keurproces.

Filter

De accountsale voor commissie orders is uitgebreid met een nieuwe werkwijze waardoor direct gebruik kan worden gemaakt van de bestaande kostenposten uit de inkooporder. Per kostenpost kan worden bepaald welk bedrag er moet worden doorbelast zodat dit in de accountsale verwerkt wordt.

In het verkooporderscherm zat standaard een menu-item om de orderpicklijst af te drukken. Wanneer er wordt gewerkt met palletregistratie gebeurt het orderpicken via verladingen en verlaadplanningen, niet via de verkooporders. Het is voor deze werkwijze nu mogelijk om via de taken het menu-item uit het verkooporderscherm te verwijderen.

Om meer afleverinformatie bij een verkooporderregel vast te leggen is het nu mogelijk om de eindlocatie per orderregel vast te leggen. Dit kan zowel gebruikt worden om de eindklant vast te leggen, maar bijvoorbeeld ook om onderscheid te maken tussen verschillende afleverdepots.

Het is belangrijk om te weten dat dit aan de basis ligt van een veel grotere uitbreiding binnen GreenCommerce.Net. Het is nu puur en alleen vastleggen en er wordt verder nog NIETS mee gedaan in het vervolg van het pakket. De functionaliteit is wel al alleen beschikbaar als module.

 

Er is een uitbreiding gemaakt zodat de INVOIC berichten kunnen worden voorzien van zowel de verladingsnummers als de transportopdrachtnummers. Voorheen werd voor gebruikers met partijregistratie alleen het transportopdrachtnummer gevuld, daar verandert niets voor. Voor gebruikers die met palletregistratie werken wordt nu zowel het verladingsnummer als het transportopdrachtnummer (mits bekend) gevuld.

Nieuw in deze versie is het vereenvoudigd afhandelen van logistieke acties in het systeem voor zogenoemde buitenlocaties. Onder buitenlocaties verstaan wij locaties in het systeem waar u producten heeft opgeslagen en die vanaf deze locatie worden verkocht. Deze producten komen dus niet fysiek in uw eigen hal maar worden van de buitenlocatie direct aan de klant geleverd. Voor de locaties die wij aanmerken als "buitenlocatie", kan met deze ontwikkeling in een keer één of meerdere verlaadplanningen automatisch verladen worden. Het aanmaken van de verladingen, pallets aan de verlading toevoegen en het daadwerkelijk verladen wordt dan door het systeem uitgevoerd. Dit is een aparte module en bij interesse kan de support u hier meer over vertellen.

Bij het afronden van een verlading kunnen de SSCC labels die op de pallets horen automatisch gemaild worden naar de verlaadlocatie. Per relatie kunnen meerdere contactpersonen worden ingesteld om de labels te ontvangen. Het is voor deze functionaliteit wel verplicht om met de SSCC module te werken.

Om ook op externe locaties de afleverbon van een verlading mee te kunnen geven aan transporteurs is er nu de mogelijkheid om bij het afronden van verladingen de bijbehorende afleverbon automatisch te laten mailen. Per locatie kunnen verschillende contactpersonen worden ingesteld zodat zij de afleverbon ontvangen.

Het gebruik van verkoopprogramma's voor elementen is aangepast zodat hierbij nu de programmaprijzen worden overgenomen. Voor reguliere orderregels kan geen prijs worden ingevuld vanwege het handling-ordertype; voor elementen is dit wel mogelijk.

Per relatie kon voorheen worden aangegeven of er een verplichte type keuring uitgevoerd moest zijn voordat orders verladen mochten worden. Uit de praktijk bleek dat dit niet voor iedere artikelgroep even strikt is, waarvoor nu een uitbreiding is gemaakt om dit zelf in te richten. Voor iedere combinatie van een relatie en artikelgroep kan worden ingesteld wat voor soort keurverplichting er is zodat ieder dit naar eigen wens kan inrichten.

Bij het verladen wordt er alleen gecontroleerd op de betreffende artikelgroep als deze ingesteld staat voor de betreffende relatie.

Naast handlingpartijen uit inkoop kunnen nu ook handlingpartijen uit opdrachten worden overgekocht van de oorspronkelijke eigenaar. Zo kan ook product dat al is omgepakt in opdracht van andere eigenaren worden overgekocht zodat de palletnummers gebruikt kunnen blijven worden.

In de verkoopprogramma's is het vanaf nu mogelijk om vaste laadtijden in te stellen. Zo kunnen de vaste afspraken met klanten beter worden vastgelegd en wordt het laadtijdstip in orders automatisch ingevuld wanneer er wordt verkocht op basis van programma's.

Partijen die eerder dan de inkoopdatum worden binnengemeld werden reeds voorzien van een eerdere partijdatum. Als een gebruiker echter de oorspronkelijke inkooporder aanpaste, werd deze eerdere ontvangstdatum weer overschreven met de inkoopdatum. Vanaf deze update blijft de ontvangstdatum behouden zodat er een goed beeld blijft bestaan van de daadwerkelijke ontvangsten en voorraad.

In een vorige release is het aantal zoekresultaten voor de prijshistorie teruggeschroefd naar 20 vanwege snelheidsoverwegingen. Vanuit verschilleden feedback-momenten is naar voren gekomen dat gebruikers afwijkende periodes bekijken om prijzen terug te zien. Het is vanaf deze release mogelijk om een variabele periode te gebruiken om de prijshistorie in te zien, hiervoor moet eenmalig een dataview worden ingericht waarna iedere gebruiker hiervan gebruik kan maken.

Er is een uitbreiding in de relatie-stamgegevens gemaakt waarmee een standaard-sublocatie bij een leverancier kan worden vastgelegd. Het gevolg hiervan is dat deze sublocatie standaard wordt gesuggereerd bij het binnenmelden van product op de binnenkomstlocatie. Als er voor een leverancier geen voorkeurs-sublocatie bekend is óf er op een andere fysieke locatie wordt geleverd, wordt teruggevallen op de gebruikersvoorkeur.

In het onderdeel waar relatie-specifieke rapportages worden ingericht is een uitbreiding gedaan om direct te kunnen mailen. Er was al functionaliteit om dit via de schedulers met een vast interval uit te laten voeren, daar is nu op uitgebreid om ook direct handmatig te kunnen mailen.

De productie templates zijn uitgebreid moet de mogelijkheid om een eindtijd in te geven. Zo wordt het invoeren van opdrachten weer een stukje eenvoudiger als er vaak met vaste productie schema's gewerkt wordt.

De huidige productiestatus van een opdracht geeft aan of een opdracht in productie is. Om hier verder op in te gaan is een verdere verdieping gemaakt zodat ook kan worden aangegeven of een opdracht gepauzeerd is of reeds beeindigd is. Via deze functionaliteit wordt de totale tijdsduur van de opdracht beïnvloed zodat er een realistisch beeld ontstaat van de gemaakte productietijd.

Pallets die via het QC proces worden voorzien van een keurblokkade kunnen standaard niet worden verladen naar klanten. Vanuit commercieel perspectief wordt vaak een afspraak gemaakt om een geblokkeerde pallet alsnog te verkopen, waardoor de pallet alsnog moet worden verladen. Waar voorheen de werkwijze is aangeleerd om een pallet vrij te geven door opnieuw (vaak fictief!) te keuren, is er nu een functionaliteit toegevoegd waarmee geblokkeerde pallets kunnen worden vrijgegeven voor verladen. Zo is het niet langer nodig om een los keurrapport te maken (zowel niet via GreenCommerce als via FreshTracker) en kan de pallet alsnog worden verladen.

Het inkoopresultaat is uitgebreid met een nieuwe kolom waarin het break-even point inkoop wordt weergegeven. De waarde die wordt getoond is het subtotaal van de verkoopopbrengsten minus alle overige kosten en stelt het maximale inkoopbedrag voor om tot een resultaat van €0,00 te komen.

Het verbruiken van pallets op opdrachten is een proces dat best wat stappen met zich meebrengt als dit handmatig wordt uitgevoerd. Waar eerder het handmatig toevoegen van pallets aan een verlading al is versimpeld, is dit nu ook voor het verbruiken op opdrachten gedaan. Pallets kunnen eenvoudig worden opgesplitst en doorgevoerd als verbruik zodat je direct de juiste mutaties in de voorraad verwerkt.

De relatiespecifieke rapportages zijn uitgebreid met de mogelijkheid om een standaard afzender in te stellen, zonder dat hier het email adres van de ingelogde gebruiker wordt gebruikt. Dit is vooral handig wanneer er wordt gewerkt met de windows-services die op de achtergrond processen verwerken.

Het is vanaf nu mogelijk om in het omrijdopdrachtenscherm gebruik te maken van een 'vanaf' en 't/m' datum. Voorheen was het alleen mogelijk om de omrijdopdrachten van één datum per keer te zien.

Voor diverse overzichten wordt een tabel met partijresultaten bijgehouden. Deze wordt standaard op de achtergrond berekend via een schedulerjob. Soms is het gewenst dat partijresultaten direct bijgewerkt worden om zo over actuele gegevens te beschikken op deze overzichten. Om dit mogelijk te maken, kan nu voor een inkooporder(-regel), een opdracht of direct via de partijkaart het herberekenen van de partijresultaten geactiveerd worden. Zodra dit gereed is, krijg je hier een notificatie van.

Bij het verdelen van een inkoop voorschotbedrag over de inkooporderregels, kan in het betreffende venster nu ook de kolommenkiezer worden gebruikt. Hierdoor kan de gebruiker specifieke informatie van de inkooporder(-regels) als kolom toevoegen.

Op een inkooporder kan een voorschot worden geregistreerd. Om dit voorschot te kunnen afletteren, dient deze op status 'Betaald' gezet te worden. Om dit ongedaan te maken, kan deze status ook weer teruggezet worden naar 'Niet betaald'. Beide acties zijn nu als aparte taak in te richten, zodat de gewenste actie aan de juiste rol kan worden toegekend.

Voor een commissie inkooporder wordt via een accountsale de leverancier op de hoogte gesteld van de terugmeldprijzen en gemaakte kosten. Deze accountsale wordt dan ook direct als inkoopfactuur gebruikt. Aangezien alle benodigde info om de inkoopfactuur te kunnen registreren/afletteren al in GreenCommerce aanwezig is, is het nu mogelijk gemaakt om de gegevens van een definitieve commissie inkooporder direct om te zetten naar een inkoopfactuur. Hierbij zijn alle bijbehorende regels afgeletterd en eventuele voorschotbetalingen verrekend. Interesse in deze functionaliteit? Neem contact met ons op!

N.a.v. de eerste gebruikerservaringen zijn bij het inlezen van orders o.b.v. sjablonen (Excel/XML) enkele verbeterpunten en extra controles toegevoegd.

Het is al langer mogelijk om voorschotten op een inkooporder vast te leggen en dit voorschot te verwerken in de inkoopfacturatie. Het is nu ook mogelijk om direct het betaalde voorschot te verrekenen met de uiteindelijke inkoopfactuur. Ieder geboekt voorschot wordt ook als tegenboeking getoond waarmee de inkoopfactuur sluitend zal worden.

Binnen een levering (bijv. een schip met een uniek reisnummer) kunnen containers worden geregistreerd. Regelmatig komt het voor dat containers om logistieke redenen op een ander schip vervoert worden dan in eerste instantie gepland. Het is nu eenvoudig mogelijk om deze wijziging voor 1 of meerdere containers door te voeren.

Vanaf deze versie wordt er aanvullende informatie getoond in de kop van het inkoopresultaat. Kosten welke ontstaan uit een transportopdracht behorende bij een omrijdopdracht en opbrengsten welke op een partij geboekt kunnen worden, komen nu direct in beeld en zijn zo nog sneller te controleren.

Met deze ontwikkeling is het mogelijk gemaakt om bij het verplaatsen van een verkooporder (of -regels) ervoor te kiezen om de verlaadplanning mee te verplaatsen naar de nieuwe datum. De betreffende verlaadplanning kan echter alleen meeverplaatst worden als deze alleen order(regel)s bevat die bij de selectie horen. Mocht er vanuit de loods inmiddels gestart zijn aan het orderpickproces, dan krijgt de gebruiker een melding dat het verplaatsen op dat moment niet meer mogelijk is.

Vanuit de basis is het toevoegen van diverse bijlagen aan bijvoorbeeld een order, verlading, relatie, enz. al langer mogelijk en zeer eenvoudig uit te voeren. Het is nu mogelijk om na het toevoegen van een bijlage deze via GreenCommerce te hernoemen. Ook is het mogelijk om de bestandsmap direct te openen, zodat bijlagen verder gebruikt kunnen worden om bijv. door te sturen naar een klant of leverancier.

Bij het registreren van een verkoopretour kunnen het aantal colli, de verwachte retourdatum en de retourlocatie worden ingevoerd. Het kan echter zijn, dat 1 van deze gegevens toch anders blijkt te zijn dan eerder bekend was. Het is nu mogelijk om (een van) deze gegevens te bewerken voordat de goederen zijn binnengemeld.

Het bestand dat wordt geëxporteerd uit GreenCommerce om vervolgens in AccountView in te lezen is uitgebreid met een extra omschrijving. Hierdoor kan voor verkooporders op een dynamische manier worden ingesteld wat er qua omschrijving naar AccountView mee wordt gestuurd.

Er kan via een nieuw onderdeel een overzichtelijke weergave worden opgeroepen om voor één of meerdere inkooporders de verschillende bestemmingen (en producties) te bekijken. Voorheen was dit alleen via de verschillende partij-informatie schermen volledig te volgen, nu ook in een variant waarbij het verloop samengevat wordt weergegeven.
Dit is officieel een onderdeel van de importeursmodule van GreenCommerce.Net maar is ook als losse module aan te zetten.

Vanaf heden is het mogelijk om extra kosten te boeken op verbruikte partijen zodat de kostprijs van die betreffende partij verhoogd wordt. Zo kan voor commissie inkoop invloed worden uitgeoefend wanneer specifieke partijen van mindere kwaliteit waren. Daarnaast is er een uitbreiding gemaakt waardoor er via de uitval-registratie (losse module) kan worden beïnvloed hoe de opbrengsten over het verbruikte product verdeeld moeten worden. Via deze twee opties kunnen kosten en opbrengsten op een eerlijkere manier verdeeld worden ten behoeve van het terugmeldproces.

Net als in de inkooporderregel kan nu de artikelcode gekopieerd worden uit een verkooporderegel waarvan de order zelf al definitief is.

Bij het samenvoegen van pallets in GreenCommerce.Net, zijn aanvullende mogelijkheden aanwezig. In het venster dat bij het samenvoegen verschijnt, kan gekozen worden of een van de samengevoegde palletnummers gehanteerd moet blijven en welke palletverpakking van toepassing is voor de nieuwe pallet. Hiernaast kan ervoor gekozen worden om vanuit dit venster direct een nieuwe palletsticker af te drukken.

Voor bedrijven die handmatig pallets verwerken in GreenCommerce.Net, was er in de verlading een mogelijkheid om snel pallets samen te voegen tot één pallet. De optie om pallets samen te voegen tot één pallet is nu ook toegevoegd aan het scherm 'Pallets op voorraad'. Als je beschikt over de rechten om een pallet op te bouwen, kun je nu ook van de functionaliteit gebruik maken om snel pallets samen te voegen.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden