Ontdek hier de ontwikkelingen van GreenCommerce - Ice cream bean - GreenCommerce.NET

Voor de eerste kwartaalrelease van 2019 was het goed zoeken naar een groente- of fruitsoort met de beginletter I. Uiteindelijk zijn we op de naam "Ice cream bean" uitgekomen, een tropische vrucht uit Centraal- en Zuid-Amerika. De focus heeft deze release gelegen op aanpassingen in de CLIENT-export module in het kader van de Brexit. Er zijn verbeteringen aangebracht in de koppeling met e-Cert en is er een nieuw scherm ontwikkeld om eenvoudig verschillende export-zaken te verwerken en inzichtelijk te maken. Ook zijn er opnieuw een aantal algemene verbeteringen doorgevoerd. 

Daarnaast is er een proof of concept (POC) gestart voor 'klantspecifieke artikelbewerkingen'. Voordat artikelen naar de klant gaan, wordt er vaak nog kleine bewerkingen gedaan zoals het toevoegen van een extra label. Normaliter wordt dit verwerkt via een productie-opdracht, maar vanaf nu kun je dit op een eenvoudigere manier registreren en verwerken. Binnen de verkoop kun je onderscheid maken tussen het artikel dat verkocht wordt en het artikel dat vanuit de voorraad toegewezen moet worden. Tijdens het verladingsproces kun je pallets 'verrijken' waardoor een artikelwijziging plaatsvindt en je er zeker van bent dat de extra logistieke handeling (zoals labelen) uitgevoerd is.

Filter

Vanaf nu is het mogelijk om verkooporderregels, die verschillende locaties hebben, in één keer in te plannen voor verladen. Per locatie zal een aparte verlaadplanning aangemaakt worden.

Het was al mogelijk om in Freshtracker een palletnummer derden te scannen, echter werd dat nummer nergens in Freshtracker getoond. Er is een ontwikkeling gemaakt, waardoor nu het palletnummer derden ook op het keurrapport gezet kan worden. Heb je hier interesse in? Neem dan even contact op met Support.

Als je gebruik maakt van de module om Excel-bestanden te importeren én de Land van herkomst module, dan kan vanaf nu ook het Partij.Land geïmporteerd worden via de Excel-sheet. Hiermee kan je bij het importeren van het bestand, gelijk bij de inkooporderregels vastleggen vanuit welk land deze regels komen.

Het openstaande posten scherm is uitgebreid met een nieuwe kolom, waarin getoond wordt naar welk e-mailadres de betalingsherinnering gestuurd wordt.

Er kan een mijlpaal worden ingesteld gebaseerd op het toevoegen van een verkooporder-voorschot. In de mijlpaal is het nu mogelijk om de ingevoerde omschrijving van het verkooporder-voorschot weer te geven.

Bij het aanmaken van een correctie via de correctie-wizard (in een afgesloten week), maken we een waardeverdeling per verantwoordelijke teler. Bij het claimen van vernietigde productwaarde is het mogelijk gemaakt om niet alleen bedragen in te geven maar hier kan nu ook een aantal kilo’s tegenover worden gezet. De betreffende teler krijgt hierdoor meer inzicht in hoeveel kilo product geclaimd is.

Voor controledoeleinden en reports is het van belang om te kunnen bepalen wanneer een in- of verkooporder definitief is gemaakt. Dit is al bekend via het log maar wordt nu ook direct opgeslagen bij een order. Bij het opnieuw definitief maken van een order krijg je als gebruiker de vraag of het eerder opgeslagen tijdstip definitief moet worden behouden of bijgewerkt.

Tijdens het afletteren van inkoopfacturen kan het voorkomen dat bedragen van vooraf geboekte (verwachte) kostenposten afwijken van het daadwerkelijke factuurbedrag. Nu kan vanuit de inkoopfactuur direct een kostenpost worden geopend en het bedrag worden aangepast. Mocht dit een kostenpost zijn die op een definitieve commissie-inkooporder is verwerkt, dan wordt automatisch afgevangen dat het kostenbedrag op de accountsale niet wijzigt.

Om snel inzicht te krijgen in het verloop van ingekochte partijen is de inkooporder-verklaring beschikbaar. In één oogopslag zijn alle gerelateerde verkooporders en/of productieopdrachten zichtbaar. In een apart scherm worden nu op een nieuwe overzichtelijke manier alle geboekte kosten getoond, die betrekking hebben op partijen uit de geselecteerde inkooporder.

De inkooporder-verklaring is als losse module beschikbaar of als onderdeel van de importeursmodule. Neem bij interesse contact met ons op!

Afhankelijk van de gehanteerde werkwijze binnen een organisatie wordt op een accountsale voor een leverancier een inkoop-voorschot in vreemd valuta of in eigen valuta verrekend. Dit is nu ook in GreenCommerce instelbaar gemaakt, waarmee het juiste totaalbedrag berekend wordt.

Als GreenCommerce gebruikt wordt in combinatie met FreshTracker wordt partij- en artikelinformatie gesynchroniseerd om de juiste informatie tijdens het keuren beschikbaar te hebben. Deze synchronisatie is nu gekoppeld aan de module 'Land van herkomst', waarbij per partij het land van herkomst kan worden bijgehouden. In FreshTracker is nu ook deze informatie actueel beschikbaar.

Voor het scherm 'Verkoop uit Voorraad' zijn recent nieuwe voorraadfilters ontwikkeld. Deze zijn nu ook beschikbaar voor het bestaande voorraadscherm (F9) en bij partijverkoop (Alt+1 vanuit een verkooporder). De filters zijn naar eigen wens in te stellen en per gebruiker te activeren. Neem hiervoor contact met ons op.

Het boeken van kosten op een correctie-verkooporder is verbeterd. Geboekte kosten worden altijd verdeeld over partijmutaties waarmee per partij de juiste resultaten kunnen worden berekend. Bij een correctie-verkooporder zijn meerdere partijmutaties van toepassing. De logica die de suggestie bepaald over welke mutaties de kosten moeten worden verdeeld, is aangepast zodat vaker direct de juiste mutaties geselecteerd zijn. Daarnaast kan bij het invoeren van een prijs per eenheid nu ook het aantal eenheden vrij bewerkt worden.

Bij het afletteren van een inkoopfactuur is via issue #30800 mogelijk gemaakt om kostenposten aan te passen naar het bedrag wat op de factuur van de leverancier staat. Het kan ook voorkomen dat kosten worden gefactureerd die nog helemaal niet geboekt zijn. Kostenposten kunnen nu ook worden toegevoegd tijdens het afletteren. Tijdens het toevoegen van een kostenpost kan de kostendrager geselecteerd worden (inkooporder, verkooporder of transportopdracht; de productieopdracht volgt nog). Hierbij kan snel gezocht worden naar een order van een specifieke relatie binnen een bepaalde periode. De geboekte kosten worden over de betreffende partijen verdeeld en de aangemaakte kostenpost staat direct als factuurregel in de inkoopfactuur. De optie is beschikbaar voor gebruikers met de taak 'Inkoopfacturatie kostenposten toevoegen'.

Transportkosten van een inkomende transportopdracht worden standaard verdeeld over de partijen van een inkooporder. Het kan zijn dat er op de accountsale voor dit transport andere kosten opgevoerd mogen worden dan de werkelijke kosten. Het is eenvoudiger gemaakt om dit afgesproken bedrag in één keer te kunnen invoeren. Waar voorheen in een inkooporder de verdeelde transportkosten per partij werden getoond, is dit nu het totaalbedrag per transportopdracht. Als deze regel geopend wordt, kan in één keer het juiste accountsalebedrag voor de betreffende inkooporder worden ingevoerd.

Er zijn nu extra controles toegevoegd op de versie waarin je aan het werk bent. Als deze versie onder de minimum ingestelde versie ligt, krijg je rechtsonder in beeld een waarschuwing met het advies om de beschikbare update op te halen. Preventief worden er geen schedulerjobs meer uitgevoerd in de (oude) versie waarin je actief bent. Na het updaten worden deze weer automatisch opgepakt.

Binnen het scherm 'Verkoop uit voorraad' kunnen partijen op een nieuwe manier worden toegewezen aan een verkooporderregel. Naast produceren en FIFO (waarbij alleen partijen geselecteerd worden die fysiek aanwezig zijn) is nu ook een FAFO-variant ontwikkeld (First Available First Out). Deze komt enigzins overeen met FIFO, alleen de voorwaarde dat een partij fysiek aanwezig moet zijn is hierbij niet van toepassing. Dit is met name van toepassing als in de toekomst wordt verkocht en partijen toegewezen moeten worden die nog rollend zijn. Partijen worden oplopend op datum geselecteerd. Binnen dezelfde datum worden het fysiek aanwezige partijaantal als eerste toegewezen, daarna de rollende partijen. Bij gelijke overeenkomsten wordt het partijID gebruikt als volgorde.

Het is nu mogelijk om bij het opslaan van een inkooporderregel direct de verwachte pallets te kunnen aanmaken. Dit was eerder alleen beschikbaar voor gebruikers van de importeursmodule. Bij de verwachte pallets kan bijvoorbeeld het palletnummer van je leverancier of het GGN nummer worden vastgelegd, zodat deze informatie direct bij binnenkomst beschikbaar is.

Bij een verlaadplanning is het nu mogelijk om een dock vast te leggen. Deze informatie kan worden gebruikt om aan een orderpicker aan te geven op welk dock de goederen kunnen worden klaargezet. De orderpicker kan in de verlading het werkelijk gebruikte dock alsnog overrulen. Bij het toekennen van een dock in een verlaadplanning kan gekozen worden uit een lijst met sublocaties van het type 'Dock' of het type 'Standaard'. Sublocaties kunnen beheerd worden binnen de stamgegevens van een locatie.

De klachtenregistratie is nu bedrijf-specifiek gemaakt. Hierdoor kan beter onderscheid gemaakt worden tussen de geregistreerde klachten per bedrijf en kunnen de klachten door de juiste medewerkers per bedrijf worden ingezien en afgehandeld.

In een verkooporder is het vanaf nu mogelijk om een bedrag te crediteren en deze direct als partijmutatiekosten op een partij te belasten. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als een klant een klacht meldt en daarbij een vergoeding wil ontvangen voor gemaakte kosten. In het tabblad 'kosten' kan via een nieuw menu-item 'Kosten crediteren' het bedrag worden ingevoerd en hierbij kan de juiste partijmutatie worden geselecteerd. Het bedrag wordt direct als een creditregel op de proforma en/of factuur verwerkt.

In het scherm 'Verkoop uit voorraad' zijn prijslabels toegevoegd om direct van een geselecteerd artikel de verschillende prijzen te kunnen zien. Als er een klant is geselecteerd, wordt hier ook de relatiespecifieke prijsinformatie uit o.a. de prijslijst of een programma getoond. De prijsinformatie is direct beschikbaar, het is niet nodig om eerst een order aan te maken.

In het inkoopverklaring-scherm is de informatie met betrekking tot geregistreerde klachten uitgebreid. Het is nu direct inzichtelijk op welke verkooporder een klacht van toepassing is. Ook wordt de status van de klacht getoond door een groen of rood bolletje. 

Vanaf de I-release is mogelijk om in de inkooporder de kostenposten via een "multi" knop snel te bewerken. Als u dus veel kostenposten in uw inkooporder heeft staan, kunt u de multi-knop aanklikken en de kosten eenvoudig bewerken.

Met TAB gaat u van links naar rechts door de velden. Met pijltjes omhoog en omlaag gaat u naar respectievelijk de volgende of vorige regel.

Extra details:

- Als het een commissie inkooporder betreft (accountsale) is het mogelijk om de kosten ook direct door te belasten óf niet en ook het door te belasten bedrag direct aan te passen voor één of meerdere regels.

- Als er transportkosten van toepassing zijn op één van de inkooporderregels, worden deze ook in dit multiscreen opgenomen en deze kunnen dan dus eenvoudig aangepast worden.

 

 

In het klachtenregistratie-systeem zijn er twee klachtacties van toepassing. Eén op hoofdniveau van de klacht en één op aansprakelijkheidsniveau. Alle klachtacties met het type "geen", zijn op hoofdniveau beschikbaar. Degenen die wel een aansprakelijkheid hebben als type, kunnen dus niet op hoofdniveau gekozen worden, maar alleen op aansprakelijkheidsniveau.

Met de nieuwe versie is in de relatie rapportages de kolom "Laatstverstuurd" voortaan gevuld met het tijdstip waarop het rapport voor het laatst verstuurd is (handmatig of via de schedulerjob). NB. - Als een report wordt verstuurd via de knop ‘Voorbeeld e-mailen’ wordt dit tijdstip NIET bijgewerkt. - Bij het opstarten van de nieuwe versie wordt de kolom LaatstVerstuurdDoorSchedulerJob gevuld met de waardes van de kolom LaatstVerstuurd.

Telers die via GreenXchange zijn aangesloten bij een handelsorganisatie, werken met gekoppelde artikelen die gelinkt zijn aan de stamgegevens van GreenCommerce. Als gebruiker heb je de mogelijkheid om artikelen aan je GX-telers beschikbaar te stellen. Het is nu ook mogelijk om artikelen voor deze telers te (de-)blokkeren terwijl je hier (bijv. voor je pakstation) zelf mee verder blijft werken.

Bij alle stamgegevens die vertaald kunnen worden, is de kolommenkiezer uitgebreid met een kolom die de vertaling van het artikel in de taal van de gebruiker toont.

Bij alle stamgegevens die vertaald kunnen worden, is de kolommenkiezer uitgebreid met een kolom die de vertaling van het artikel in de taal van de gebruiker toont. De kolom die hiervoor aangemaakt is heet: "NaamInGebruikerTaalInclusiefStandaardTaal"

Standaard worden de artikeldagprijs, prijslijstprijs, programmaprijs en productprijs in de verkooporder gebaseerd op de afleverdatum van de verkooporder. Via de nieuwe parameter "VerkoopPrijsPeilWijze" kan dit omgezet worden, zodat deze prijzen bepaald worden aan de hand van de datum van het aanmaken van de verkooporderregel.

Standaard worden de artikeldagprijs, prijslijstprijs, programmaprijs en productprijs in de verkooporder gebaseerd op de afleverdatum van de verkooporder. Via de nieuwe parameter "VerkoopPrijsPeilWijze" kan dit omgezet worden, zodat deze prijzen bepaald worden aan de hand van de datum van het aanmaken van de verkooporderregel.

In de inkooporder kan je, mits het een commissie order betreft en de order definitief is, een inkoopfactuur maken middels de knop "maak inkoopfactuur". Hier is een uitbreiding op gedaan, zodat er een datum gekozen kan worden voor de aan te maken inkoopfactuur.

In de inkooporder kan je, mits het een commissie order betreft en de order definitief is, een inkoopfactuur maken middels de knop "maak inkoopfactuur". Hier is een uitbreiding op gedaan, zodat er een datum gekozen kan worden voor de aan te maken inkoopfactuur.

Bij het aanmaken van in- en verkooporders zijn diverse prijsstellingen beschikbaar met de mogelijk om deze over te nemen, zoals productdagprijs, artikeldagprijs, programmaprijs, enz. Het is nu instelbaar met welke prijsstellingen je als bedrijf wilt werken bij inkooporders en/of verkooporders. Werk je bijvoorbeeld nooit met productdagprijzen, dan kunnen deze verborgen worden om zo meer overzicht te krijgen. Neem voor meer info contact met ons op!

In de artikelstamgegevens is het mogelijk gemaakt om een klantspecifieke omschrijving te gebruiken. Deze kan vervolgens op de prijslijst, proforma en factuur gebruikt worden zodat er met omschrijvingen van de klant gewerkt kan worden zonder je eigen artikelen aan te hoeven passen.

De werkwijze om KCB aangiftes aan te maken voor orders buiten de EU is versoepeld, hierbij hoeft niet iedere order definitief te zijn. Per order wordt een nieuwe status vastgelegd en wordt bijgehouden of er KCB-gerelateerde informatie is gewijzigd zodra een order al verstuurd was.

Om meer grip te krijgen op orders die geëxporteerd worden buiten de EU is een nieuw scherm toegevoegd onder het [Verkoop] menu-onderdeel. Het doel is om hier in één oogopslag in te kunnen zien wat de status van de orders is op het gebied van KCB en douane. In dit scherm zijn functionaliteiten toegevoegd om te communiceren met deze instanties.

Met meer en meer koppelingen op komst is er een extra veld toegevoegd aan de land-stamgegevens. Hier kan de ISO code in worden ingevuld zodat via een gestandaardiseerde codelijst beter gecommuniceerd kan worden met software van derden.

Om een bredere ondersteuning te bieden voor de verwerking transitogoederen is er een uitbreiding gemaakt waarmee ook onder transito omgepakt kan worden. Door aparte instellingen in de stamgegevens in te richten, kunnen nieuwe partijen worden geproduceerd die voorzien zijn van een transito kenmerk. Deze partijen kunnen vervolgens worden ingeklaard zodra het product wordt afgezet buiten de transito-status. Neem voor meer informatie contact op met support.

Er zijn geen release notes met dit label gevonden.

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief en ontvang als eerste alle updates over GreenCommerce.

Aanmelden